श्रेडर भारतातील ट्रॅक्टर अवयव

ब्रँड

वर्ग

7 ट्रॅक्टर श्रेडर

माशिओ गॅसपर्डो टर्मिनेटर 160

माशिओ गॅसपर्डो टर्मिनेटर 160

 • शक्ती: 35 - 80 HP

वर्ग : जमीन स्कॅपिंग

माशिओ गॅसपर्डो टर्मिनेटर 180

माशिओ गॅसपर्डो टर्मिनेटर 180

 • शक्ती: 40 - 80 HP

वर्ग : जमीन स्कॅपिंग

माशिओ गॅसपर्डो टर्मिनेटर 200

माशिओ गॅसपर्डो टर्मिनेटर 200

 • शक्ती: 50 - 80 HP

वर्ग : जमीन स्कॅपिंग

महिंद्रा श्रेडर

महिंद्रा श्रेडर

 • शक्ती: 35-40 HP

वर्ग : कापणीनंतर

माशिओ गॅसपर्डो टर्मिनेटर 250

माशिओ गॅसपर्डो टर्मिनेटर 250

 • शक्ती: 55 - 80 HP

वर्ग : जमीन स्कॅपिंग

माशिओ गॅसपर्डो टर्मिनेटर १२०

माशिओ गॅसपर्डो टर्मिनेटर १२०

 • शक्ती: 25 - 80 HP

वर्ग : जमीन स्कॅपिंग

माशिओ गॅसपर्डो टर्मिनेटर 140

माशिओ गॅसपर्डो टर्मिनेटर 140

 • शक्ती: 30 - 80 HP

वर्ग : जमीन स्कॅपिंग

वैशिष्ट्यीकृत घटकांचा ब्रांड

Cancel
Cancel

New Tractors

Implements

Harvesters

Cancel