மஹிந்திரா అమలు చేస్తుంది

வகை

வகை

58 மஹிந்திரா అమలు చేస్తుంది

மஹிந்திரா Gyrovator ZLX 185

மஹிந்திரா Gyrovator ZLX 185

  • சக்தி: 45-60 HP

வகை : காணி தயாரித்தல்

மஹிந்திரா Gyrovator ZLX+

மஹிந்திரா Gyrovator ZLX+

  • சக்தி: 30-60 HP

வகை : காணி தயாரித்தல்

மஹிந்திரா Gyrovator ZLX 165

மஹிந்திரா Gyrovator ZLX 165

  • சக்தி: 40-60 HP

வகை : காணி தயாரித்தல்

மஹிந்திரா Gyrovator ZLX 205

மஹிந்திரா Gyrovator ZLX 205

  • சக்தி: 55-60 HP

வகை : காணி தயாரித்தல்

மஹிந்திரா Gyrovator ZLX 125

மஹிந்திரா Gyrovator ZLX 125

  • சக்தி: 30-60 HP

வகை : காணி தயாரித்தல்

பிரத்யேக பிராண்ட் செயல்படுத்துகிறது

Cancel
Cancel

New Tractors

Implements

Harvesters

Cancel